Om oss

Erfarenhet och kompetens

Om oss

Företaget

Brandskyddsmålarna i Sverige AB, (Bsmab) är en av de stora aktörerna i branschen. Våra största kunder är Skanska och PEAB, Zengun, JM, Mecon men vi utför även uppdrag åt andra byggföretag och åt olika fastighetsägare. Bsmab är verksamma i hela Sverige. Vi kan åta oss uppdrag i hela Norden. Företaget har idag cirka 70-talet anställda. Personalstyrkan kan fluktuera något, beroende på projektuppdragens storlek.

Förutom våra ordinarie projekt, har vi även god beredskap för “akuta” uppdrag, som när beställaren i sista stund plötsligt kommit på att fastigheten ska besiktigas och att den innan det kan göras, måste brandtätas och brandskyddas.

Brandskyddsmålning av stålstommar görs främst för att utryckningspersonal ska kunna arbeta under säkra förhållanden vid brand. Syftet med det förebyggande brandskyddet är att hindra värmen från en brand att underminera stålkonstruktionens bärighet och hållfasthet.

För offentliga byggnader, skolor, hotell, sjukhus, så är det passiva brandskyddet obligatoriskt och bland det viktigaste vid om & nybyggnation, fastighetsägaren är alltid ansvarig för att se till att byggnaden brandskyddas efter rådande regler.

Historik

Firman startade sin verksamhet 2002 i Sollentuna, under samma juridiska person som idag, Brandskyddsmålarna i Sverige AB. Inom företaget finns en gedigen branscherfarenhet och yrkeskunskap, grundarna har varit verksamma inom yrket sen 1989/1990. Under några år var företaget geografiskt baserat i Täby. Sedan 2012 drivs verksamheten i nuvarande lokaler på Okvistavägen i Vallentuna.

Vid starten arbetade fyra personer i företaget, ganska snart utökades personalstyrkan till mellan 15 och 20 personer. 2011 ficka man uppdraget att brandskydda Rådhuset. Verksamhetsåret 2012 innebar en kraftig expansion av företaget när man kontrakterades för Friends Arena Solna och utförde brandtätning och brandskyddsmålning av den bärande stålkonstruktionen.  Arbetsstrykan ökade då till 60-talet personer. Uppdraget för NKS, innebar en ytterligare expansion.

Idag är det cirka 70 personer som arbetar i företaget, antalet fluktuerar lite, beroende på projektuppdragens storlek.

Företagsägare

Företaget ägs i dag av bröderna Anders & Krister Jansson.

Vi började i branschen 1989 på dåvarande “GPG Fire system” som då drevs av Stefan Johannesson.
År 2002 startade vi Brandskyddsmålarna i Sverige AB (Bsmab) med inriktning på Brandskyddsmålning & Brandtätning.

Vårt måtto är att arbeta i närhet med våra kunder och anställda och därmed möjliggöra leverans av bäst möjliga kvalitet.

Kvalitet

Vi följer de standarder som stipuleras enliigt ISO 9001.

Fakturering

Vi tillämpar elektronisk leverantörsfakturahantering. Detta innebär för dig som leverantör att samtliga fakturor skall skickas till:

BRANDSKYDDSMÅLARNA I SVERIGE AB
FE3383, Scancloud
831 90 Östersund

e-PDF & XML-filer skickas till:

Fakturan måste vara försedd med referens i form av personnamn samt projektnamn. Fakturor som ej utställs på detta sätt kommer att returneras.

Vid frågor, kontakta oss på 08-623 11 80

Boverkets byggregler

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men hur höga kraven är beror på typ av byggnad och verksamhet. Fastighetsägaren har också en skyldighet att underhålla byggnaden så att brandskyddet inte blir sämre med anledning av att byggnaden blir äldre.

På Boverkets hemsida finns regler om vilket brandskydd du måste ha i en byggnad. Föreskrifterna i Boverkets byggregler måste du följa om du ska uppföra en ny byggnad eller ändra i en befintlig byggnad. De allmänna råden i BBR anger hur du bör eller kan göra för att följa de bindande reglerna i föreskrifterna.

Läs mer på Boverkets hemsida >> www.boverket.se/brandskydd

Miljöpolicy

Vad gäller miljöpolicy, följer Brandskyddsmålarna självfallet inom miljöområdet gällande lagar, förordningar och regler, samt uppdragsgivarens riktlinjer. Brandskyddsmålarna strävar efter att i alla led av verksamheten i görligaste mån minimera negativ miljöpåverkan. Vi vill verka för ett långsiktigt hållbart kretslopp av material och råvaror som används i företagets verksamhet.

Vår intention är att verksamheten ska hushålla med all slags resurser. Kretsloppen ska så lång det är möjligt vara slutna och de tjänster vi utför ska möjliggöra en inomhusmiljö av god kvalitet.

  • Lagar, regler och förordningar inom miljöområdet är en miniminivå som vi ständigt ska stäva efter att överträffa.
  • Vi ska samverka med leverantörer, kunder och andra intressenter för att uppnå en optimalt väl fungerande miljöpolicy.
  • För de produkter som används i verksamheten ska deras miljöpåverkan beaktas och i görligaste mån minimeras, under hela livscykeln.
  • Livscykelanalyser* ska vara en viktig del av vårt miljöarbete.
  • Brandskyddsmålarna ska öppet redovisa sitt miljöarbete, för myndigheter, kunder och andra intressenter.

* Livscykelanalyser är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser, användning, ända fram till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Formulär

Broschyr, saknad länk!                                HEMSIDAN ÄR UNDER KONSTRUKTION OCH KOMMER IN OM KORT UPPDATERAS!